Thức Tỉnh Kundalini: Khai Mở Ngũ Thông hay đang Mạo Hiểm?/Khác biệt giữa:Chữa lành Luân Xa vs Khai mở Luân Xa

28/11/2022

Thức Tỉnh Kundalini: Khai Mở Ngũ Thông (Túc Mệnh Thông, Tha Tâm Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn Thông, Thần Túc Thông) hay đang Mạo Hiểm?

Khác biệt giữa:Chữa lành Luân Xa vs Khai mở Luân Xa

Tại sao KHÔNG mở luân xa khi chưa chữa lành?

Tất cả câu trả lời sẽ có trong video này cho bạn!

Khi 1 người đã chữa lành hoàn toàn các luân xa, các luân xa trở nên tinh khiết, sáng trong, đẹp đẽ, không còn chút mảy may ô trược nào thì khi đó luân xa của họ sẽ tự động khai mở toàn bộ và họ sẽ đắc được ngũ thông: Khi khai mở luân xa 3, bạn sẽ đắc Túc mệnh thông, là công năng biết được quá khứ vị lai, biết mạng đời của chúng sanh, biết các đời trước của chúng sanh, và tương lai luân chuyển ra sao. Khi khai mở luân xa 4 sẽ đắc Tha tâm thông , tức là biết lòng dạ và đọc được suy nghĩ tư tưởng của người khác một cách rõ ràng. Khi khai mở luân xa 5 sẽ đắc Thiên nhĩ thông, tức là Tai có thể nghe các âm thanh ở các nơi, ở các cảnh giới, không bị trở ngại của ngôn ngữ, giống loài, có thể nghe được mọi âm thanh trên thế gian, hiểu được tiếng muôn loài. Khi khai mở luân xa 6, hay gọi là “ con mắt thứ 3” sẽ đắc Thiên nhãn thông, tức là Thấy tất cả các cõi giới và các hạng chúng sanh các nơi. Khi khai mở luân xa 7 trên đỉnh đầu thì sẽ đắc Thần túc thông, tức là: Kết nối được nguồn kiến thức vô hạn của Kho Dữ Liệu Vũ Trụ, Biến hóa được nhiều phép thuật linh nghiệm, phi thường...