LUÂN XA VÀ CHỮA LÀNH CÁC LUÂN XA

26/06/2021

Luân Xa và Chữa Lành Các Luân Xa giúp các bạn về cách chữa lành lần lượt về hệ thống 7 "Luân xa" - tức các trung tâm năng lượng chính rải rác trên cơ thể chúng ta. Thông qua đó chúng ta có thể chữa lành và giải tỏa những buồn phiền, áp lực, bệnh tật, lạc lõng, mất kết nối với sự bình an nội tại. Làm bạn đẹp từ trong ra ngoài!

 

1. Chữa lành Luân Xa 1 - Sự Thịnh Vượng & Kết Nối Đất Mẹ/Healing Root Chakra

https://www.youtube.com/watch?v=CTuDeNcgOzI

 

2. Chữa lành Luân Xa 2 - Cân Bằng Cảm Xúc & Sáng Tạo/Healing Sacral Chakra

https://www.youtube.com/watch?v=wSBv2RpYhl8

 

3. Chữa Lành Luân Xa 3 - Sức Mạnh Nội Tâm & Khẳng Định Giá Trị Bản Thân/Healing Solar Plexus Chakra

https://www.youtube.com/watch?v=sQiF-w5UY00

 

4. Chữa Lành Luân Xa 4 - Thu Hút Tình Yêu Đích Thực (Luân Xa Tim) /Healing Heart Chakra

https://www.youtube.com/watch?v=aT-A8PcsPC0

5. Chữa Lành Luân Xa 5 - Sức Mạnh Thấu Cảm & Giao Tiếp (Luân Xa Cổ Họng)/Healing Throat Chakra

https://www.youtube.com/watch?v=HduKLcxHWlM

6. Chữa Lành Luân Xa 6 - Sức Mạnh Trực Giác (Luân Xa Con Mắt Thứ 3)/Healing Third Eye Chakra

https://www.youtube.com/watch?v=azbxAfMLC-0

7.Chữa Lành Luân Xa 7 - Kết Nối Với Vũ Trụ & Kiến Thức Vô Tận/Healing Crown Chakra

https://www.youtube.com/watch?v=arbnN2l-j_k

 

 

 

 

 

 

 

 

#luânxa #luânxa1 #luânxa2 #chữalành #chữalànhluânxa #chữalànhluânxa1 #chữalànhluânxa2 #luânxa3 #chữalànhluânxa3 #luânxa4 #luânxatim #chữalànhluânxa4 #luânxa5 #luanxacohong #chữalànhluânxa5 #luânxa6 #luânxaconmắtthứ3 #chữalànhluânxa6 #luânxa7 #luânxavươngmiện #chữalànhluânxa7